“PAGMAKUSOG DIDA HAN GINOO.” (Efeso 6:10) | Surat Pastoral para han Ika-tolo ka Tuig nga Pagdumdum han Bagyo Yolanda/Haiyan

Last Updated on Wednesday, 2 November 2016 10:57 Written by frneil Wednesday, 2 November 2016 10:43

Hinigugma nga Bungto han Dios:

 

An grasya ug kamurayaw han aton Ginoo Jesukristo!

 

1. Tolo katuig na an laglabay, naigo kita han Bagyo nga Yolanda ug damo pa nga lugar dinhi ha Visayas, ug nagdara ini hin makalilisang nga destruso ha aton mga panimalay, mga pakabuhian, mga uma, mga simbahan, mga kapilya, mga fasilidad han gobyerno, mga istraktura, ug damo pa. Labaw han ngatanan, damo nga mga kinabuhi in nawara ha kalit la ngan makaharadlok nga panhitabo. Ini ngatanan diri naton mahingangalimtan ug diri sadang naton hikalimtan.

 

2. Karuyag ko ipaabot ha iyo an akon pagsaludar tungod han iyo kamarig-on ug han ngatanan nga pagsakripisyo nga iyo iginpakita dida han aton hini-usa nga panalinguha agud kita makabangon tikang hin sugad nga makangingirhat nga trahedya. Natoo ako nga an aton madig-on nga pagtapod ug pagsarig sa Dios amo an naghatag ha aton hin paglaum ug inspirasyon basi kita magpadayon ug magtikang ngahaw tikang ha kawarayan.

 

3. Aton igin-aampo, ha espesyal nga paagi, adton ngada yana in padayon pa nga nagtatalinguha hin pagtukdaw ngahaw kahuman han nasabi nga kalamidad. Aton  liwat padayon nga ig-ampo an aton hinigugma nga nagkamatay, ha aton pagdumdum han kahamili han ira mga kinabuhi, nga unta hira in makabiling hin kamurayaw didto han kanan Dios langitnon nga ginhadian.

 

4. Ngadto han mga pamilya nga hasta ngada yana in nag-uukoy pa dida hin mga “temporary shelters,” karuyag ko ipahimatngon ha iyo nga ha duha o tolo ka tuig, an iyo temporaryo nga mga urukyan in kinahanglan balyo-an basi magin madig-og para hin ano man nga tiarabot nga kalamidad. Sayod kita nga kadak-an han aton mga “temporary shelters” in hinimo tikang hin mga kahoy hin lubi (coco lumber). Tungod kay maaram man kita nga diri ini mailob hin mga bagyo nga sugad kakusgon hit Yolanda o Ruby, kaangayan la nga maghimo kita hin mga pamaagi agud makahimo kita hin mas marig-on pa nga mga puruy-anan.

 

5. Kinita naton nga bisan an mga banyaga nga mga tawo in mismo napa-usa han aton kamarig-on ug kamailobon ha butnga han Yolanda. Kundi aton liwat angay kitaon nga an aton pagtoo sa Dios amo an nakahimo nga mabaskog han aton tagsa nga kalugaringon, mga pamilya, ug mga komunidad ha luyo han mga dagoraot nga dara hit “climate change” (pagbag-o han panahon) sugad han Yolanda. Sanglit, aton pagmayoyoon ug padilaabon ini nga aton pagtoo. Aton pag-ukyan ug ipaangbit ini nga aton pagtoo ngadto hit iba. Kundi an kamabaskog in liwat nanginginahanglan nga magtindog kita hin mga balay ug istraktura nga mailob kontra hit mga super-typhoons, mga pagbaha, ug mga linog. Usa pa liwat nga panginahanglanon amo an pagpundar hin mga panginabuhian o mga pamaagi hin pangita hin kwarta nga mailobon ha butnga hin mga kalamidad.

 

6. Mayda liwat mga ayat han aton panahon yana nga kinahanglan naton pagburubligan sugad han masunod:

i. An pagpabalik ha normal han balanse han aton ecology

ii. An pagpanalipod han aton kalibungan

iii. An pagtanum hin damo pa nga kakahuyan ug hin mga tanaman ha aton palibot

iv. An pag-recycle han mga butang nga aton adlaw-adlaw nga ginagamit

v. An paggamit hin mga klase hin enerhiya nga diri nakakahatag hin polusyon ha aton kalibungan

vi. An pag-iban hin paggamit han aton mga ginkukuhaan hin enerhiya sugad han elekrisidad, krudo, ug iba pa pinaagi hin pag-ukoy hin simple nga mga kinabuhi

 

Pangatapusan

Ini nga ikatolo ka-tuig nga aton pagdumdum han Yolanda in diri unta magdara ha aton hin mga pagpasibaya. Kinahanglan mag-aghat ini ha aton hin dugang pa nga kaandam ug kama-binantayon han mga tigaman han panahon nga inupdan hin responsable ug igo nga paghibaro han mga butang. Sanglit gin-aabi-abi ko kamo hin pamati han mga notisya tikang han mga opisyal nga mga buhatan sugad han PAGASA mahiunong han lokasyon, agi-anan, kusog, ug ginbabana-bana nga epekto han mga bagyo, mga dulok o storm surges, ug iba pa nga mga kalamidad ug mga kadelikadohan. Sugad hit pakig-gyera nga waray mas malabaw pa kontra hit pagin madinaugon, ha panahon hit kalamidad, waray mas mahitatanding pa kontra hit pagin pirmi-andam.

 

An Birhen Maria, aton Iroy, pag-ampo unta para ha aton agud gawson kita han Dios ha ngatanan nga mga karat-an.

 

Dida han Ginoo,

 

+CRISPIN B. VARQUEZ, DD

Obispo han Borongan

Learn More

“BE STRONG IN THE LORD” (Eph 6:10) | Pastoral Letter on the Third Anniversary of Super Typhoon Yolanda/Haiyan”

Last Updated on Wednesday, 2 November 2016 10:11 Written by frneil Wednesday, 2 November 2016 10:06

Beloved People of God:

 

Grace and peace of our Lord Jesus Christ!

 

1. Three years ago Super Typhoon Yolanda hit our area and many parts of the Visayas region, bringing horrific destruction on our homes, livelihood, farms, churches, chapels, government facilities, infrastructures, and others. Most of all, many lives were lost in one terror-stricken sweep. All of these we cannot and must not forget.

 

2. May I congratulate you all for the courage and sacrifices that you have shown in our common efforts to rise from the depths of such a tragedy. I believe it was our common faith and trust in God that gave us all the hope and the inspiration to live and move on.

 

3. We pray in a special way for those who are still in the process of recovery. And, without diminishing the memory of their lives, let us continue to pray for our beloved dead that they may find peace in God’s heavenly kingdom.

 

4. Please allow me to address the families who are still living in temporary shelters. In two or three years your temporary homes need replacements that are stronger against any possible emergency. I am deeply concerned that these shelters are built mostly of coco lumber. Seeing how obviously helpless these shelters are against another Yolanda or Ruby, I urge you  to find suitable remedies to your homes that need them.

 

5. We all have seen how even foreigners were awed by our resilience after Yolanda. But we must all acknowledge the fact that our faith in God has made individuals, families and communities resilient in the aftermath of climate change disasters like Yolanda. Therefore, let us treasure and keep our faith burning. To do so we must live and share that faith with others. Resilience also requires us to build houses and infrastructures able to stand against super typhoons, flooding and earthquakes. Equally important, we must cultivate livelihoods and sources of income resilient to calamities, that is, we must be able to support our families despite acts of nature beyond our control.

 

6. There are other challenges we must hurdle together:

i. the restoration to normalcy of our ecological order;

ii. the protection and conservation of our environment;

iii. planting of trees and the greening of our surroundings;

iv. reuse and recycling of goods and products;

v. continuing and better use of renewable energy; and

vi. reduction of energy consumption through austere and simple

lifestyle.

 

 

Conclusion

The third anniversary of Yolanda cannot lead us to complacency. It should and must lead us to watchfulness and preparedness marked by informed resilience. In this regard I urge everyone to be ever attentive to official news and information sources, such as PAG-ASA on crucial details as the location, path, strength and projected effects of typhoons, storm surges (tidal waves) and other calamities or emergencies. If there is no substitute to victory in war, neither is there any substitute to preparedness in any emergency.

 

May Mary, our Mother, intercede for our deliverance from all evil.

 

Yours in the Lord,

+CRISPIN B. VARQUEZ, DD

Bishop of Borongan

Learn More

“BUHATA GUD AN TAMA UG MATADONG HA ATUGANGAN HAN IMO DIOS”

Last Updated on Friday, 29 November 2013 11:22 Written by admin Friday, 29 November 2013 11:22

Surat Pastoral Hiunong han Kahimtang Kahuman han Super Typhoon Yolanda

Hinugugma nga bungto han Dios:

Baraan nga takna ha iyo ngatanan!

Ikaduha na ini nga Surat Pastoral nga akon iginpapadara ha iyo tungod han aton yana kahimtang kahuman han Super Typhoon Yolanda. Aanhi kita yana hin kahimtang nga diri normal. Damo han aton mga kabugtuan labi na ha Sur nga bahin han Diyosesis ug probinsya han Eastern Samar in padayon nga waray pagkaon, tubig nga maiinom, balay o atop nga masisirongan, medisina, gasolina o diesel. Ha kabug-osan waray pa kita kuryente ug diri pa gud natutuhay an aton mga paagi ha komunikasyon, labi na  an pagtaga signal ha cell phone, ATM ha bangko, ngan sugad man an iba pa nga serbisyo ha aton mga pagkinahanglan. Kita ngatanan naabat gud hin dako nga kakulangan.

Ha akon katungdanan pagin iyo Obispo ug ha ngaran han aton pagkamagburugto, nakikiusa ako ha iyo, labi na ha ngatanan nga mga biktima. Ha ngaran han aton pagka tawhanon ug, labi na, han aton pagka sumusunod ni Cristo, ayaw kita hingalimot nga aton obligasyon an pagpakita ug pagpa-abat han pagkamaupay ha pulong nga ha buhat ha ngatanan.

Kundi diri ako mag-aalang pagsumat ha iyo han akon kasubo hadton mga nanhitabo ug nanhihitabo nga pagsingabot hin pipira nga mga nagnenegosyo ug nagpapakabuhi hini nga panahon hin trahedya. May-ada ha ira, mga tawo o kumpanya, an nasukot o namamaligya nga lapos kaupay ha tama ug kaangayan hin mga pagkaon, maiinom nga tubig, gasolina, pamasahi ha mga sarakyan, mga gamit ha pangisda, pag-uma ug pagbalay o pag-ayad hin balay. Ayaw kita hingalimot nga diri la ini supak han mga sugo sa Dios. Supak pa ini han tinuod nga katuyuanan han pagnegosyo ug pagpakabuhi. Diri kita nagnenegosyo para la ha pagganansya. Nagnenegosyo ug nagpapakabuhi kita para han pagpakaupay han aton pagkatawo. An nakakaraot ug nakakatalumpigos han igkasitawo nakakadaot labi na gud had pagkatawo han tawo nga nagbubuhat hini. Ha luyo nga bahin, kon mga tawo nga ginsisirbihan o customers naghihingaupay, an mga negosyante ug nagpapakabuhi na-asenso han ira pagkatawo ug, labaw han ngatanan, han ira pagka Cristiyano.

Ini nga panahon hin krisis usa liwat ini nga higayon nga kita magpahayag nga kita natubo ha aton pagkatawo ngan pagka tinun-an ni Cristo. Singabot kita hini nga panahon hin paghunahuna ug pagbuhat han aton maibubulig han aton igkasitawo nga nagsasakit, diri hin paghika ganansya nga nakakatalumpigos labi na han mga biktima. Bendisyonan unta kita han aton mahigugmaon nga Dios nga diri nagpapasibaya ug matinumanon han iya paghigugma ha aton bisan ha panahon hin trahedya.

Tugwayan unta kita ngan ig-ampo nga dayuday han aton Baraan nga Iroy, an Mahal nga Birhen Maria.

An iyo Obispo ug Bugto kan Cristo

 

+ CRISPIN B. VARQUEZ, DD

Obispo han Borongan

November 23, 2013

Learn More

Bishop of Borongan

His Excellency
MOST REV. CRISPIN B. VARQUEZ, D.D.
Bishop of Borongan