“BUHATA GUD AN TAMA UG MATADONG HA ATUGANGAN HAN IMO DIOS”

Surat Pastoral Hiunong han Kahimtang Kahuman han Super Typhoon Yolanda

Hinugugma nga bungto han Dios:

Baraan nga takna ha iyo ngatanan!

Ikaduha na ini nga Surat Pastoral nga akon iginpapadara ha iyo tungod han aton yana kahimtang kahuman han Super Typhoon Yolanda. Aanhi kita yana hin kahimtang nga diri normal. Damo han aton mga kabugtuan labi na ha Sur nga bahin han Diyosesis ug probinsya han Eastern Samar in padayon nga waray pagkaon, tubig nga maiinom, balay o atop nga masisirongan, medisina, gasolina o diesel. Ha kabug-osan waray pa kita kuryente ug diri pa gud natutuhay an aton mga paagi ha komunikasyon, labi na  an pagtaga signal ha cell phone, ATM ha bangko, ngan sugad man an iba pa nga serbisyo ha aton mga pagkinahanglan. Kita ngatanan naabat gud hin dako nga kakulangan.

Ha akon katungdanan pagin iyo Obispo ug ha ngaran han aton pagkamagburugto, nakikiusa ako ha iyo, labi na ha ngatanan nga mga biktima. Ha ngaran han aton pagka tawhanon ug, labi na, han aton pagka sumusunod ni Cristo, ayaw kita hingalimot nga aton obligasyon an pagpakita ug pagpa-abat han pagkamaupay ha pulong nga ha buhat ha ngatanan.

Kundi diri ako mag-aalang pagsumat ha iyo han akon kasubo hadton mga nanhitabo ug nanhihitabo nga pagsingabot hin pipira nga mga nagnenegosyo ug nagpapakabuhi hini nga panahon hin trahedya. May-ada ha ira, mga tawo o kumpanya, an nasukot o namamaligya nga lapos kaupay ha tama ug kaangayan hin mga pagkaon, maiinom nga tubig, gasolina, pamasahi ha mga sarakyan, mga gamit ha pangisda, pag-uma ug pagbalay o pag-ayad hin balay. Ayaw kita hingalimot nga diri la ini supak han mga sugo sa Dios. Supak pa ini han tinuod nga katuyuanan han pagnegosyo ug pagpakabuhi. Diri kita nagnenegosyo para la ha pagganansya. Nagnenegosyo ug nagpapakabuhi kita para han pagpakaupay han aton pagkatawo. An nakakaraot ug nakakatalumpigos han igkasitawo nakakadaot labi na gud had pagkatawo han tawo nga nagbubuhat hini. Ha luyo nga bahin, kon mga tawo nga ginsisirbihan o customers naghihingaupay, an mga negosyante ug nagpapakabuhi na-asenso han ira pagkatawo ug, labaw han ngatanan, han ira pagka Cristiyano.

Ini nga panahon hin krisis usa liwat ini nga higayon nga kita magpahayag nga kita natubo ha aton pagkatawo ngan pagka tinun-an ni Cristo. Singabot kita hini nga panahon hin paghunahuna ug pagbuhat han aton maibubulig han aton igkasitawo nga nagsasakit, diri hin paghika ganansya nga nakakatalumpigos labi na han mga biktima. Bendisyonan unta kita han aton mahigugmaon nga Dios nga diri nagpapasibaya ug matinumanon han iya paghigugma ha aton bisan ha panahon hin trahedya.

Tugwayan unta kita ngan ig-ampo nga dayuday han aton Baraan nga Iroy, an Mahal nga Birhen Maria.

An iyo Obispo ug Bugto kan Cristo

 

+ CRISPIN B. VARQUEZ, DD

Obispo han Borongan

November 23, 2013

Leave a Reply