“PAGMAKUSOG DIDA HAN GINOO.” (Efeso 6:10) | Surat Pastoral para han Ika-tolo ka Tuig nga Pagdumdum han Bagyo Yolanda/Haiyan

Hinigugma nga Bungto han Dios:

 

An grasya ug kamurayaw han aton Ginoo Jesukristo!

 

1. Tolo katuig na an laglabay, naigo kita han Bagyo nga Yolanda ug damo pa nga lugar dinhi ha Visayas, ug nagdara ini hin makalilisang nga destruso ha aton mga panimalay, mga pakabuhian, mga uma, mga simbahan, mga kapilya, mga fasilidad han gobyerno, mga istraktura, ug damo pa. Labaw han ngatanan, damo nga mga kinabuhi in nawara ha kalit la ngan makaharadlok nga panhitabo. Ini ngatanan diri naton mahingangalimtan ug diri sadang naton hikalimtan.

 

2. Karuyag ko ipaabot ha iyo an akon pagsaludar tungod han iyo kamarig-on ug han ngatanan nga pagsakripisyo nga iyo iginpakita dida han aton hini-usa nga panalinguha agud kita makabangon tikang hin sugad nga makangingirhat nga trahedya. Natoo ako nga an aton madig-on nga pagtapod ug pagsarig sa Dios amo an naghatag ha aton hin paglaum ug inspirasyon basi kita magpadayon ug magtikang ngahaw tikang ha kawarayan.

 

3. Aton igin-aampo, ha espesyal nga paagi, adton ngada yana in padayon pa nga nagtatalinguha hin pagtukdaw ngahaw kahuman han nasabi nga kalamidad. Aton  liwat padayon nga ig-ampo an aton hinigugma nga nagkamatay, ha aton pagdumdum han kahamili han ira mga kinabuhi, nga unta hira in makabiling hin kamurayaw didto han kanan Dios langitnon nga ginhadian.

 

4. Ngadto han mga pamilya nga hasta ngada yana in nag-uukoy pa dida hin mga “temporary shelters,” karuyag ko ipahimatngon ha iyo nga ha duha o tolo ka tuig, an iyo temporaryo nga mga urukyan in kinahanglan balyo-an basi magin madig-og para hin ano man nga tiarabot nga kalamidad. Sayod kita nga kadak-an han aton mga “temporary shelters” in hinimo tikang hin mga kahoy hin lubi (coco lumber). Tungod kay maaram man kita nga diri ini mailob hin mga bagyo nga sugad kakusgon hit Yolanda o Ruby, kaangayan la nga maghimo kita hin mga pamaagi agud makahimo kita hin mas marig-on pa nga mga puruy-anan.

 

5. Kinita naton nga bisan an mga banyaga nga mga tawo in mismo napa-usa han aton kamarig-on ug kamailobon ha butnga han Yolanda. Kundi aton liwat angay kitaon nga an aton pagtoo sa Dios amo an nakahimo nga mabaskog han aton tagsa nga kalugaringon, mga pamilya, ug mga komunidad ha luyo han mga dagoraot nga dara hit “climate change” (pagbag-o han panahon) sugad han Yolanda. Sanglit, aton pagmayoyoon ug padilaabon ini nga aton pagtoo. Aton pag-ukyan ug ipaangbit ini nga aton pagtoo ngadto hit iba. Kundi an kamabaskog in liwat nanginginahanglan nga magtindog kita hin mga balay ug istraktura nga mailob kontra hit mga super-typhoons, mga pagbaha, ug mga linog. Usa pa liwat nga panginahanglanon amo an pagpundar hin mga panginabuhian o mga pamaagi hin pangita hin kwarta nga mailobon ha butnga hin mga kalamidad.

 

6. Mayda liwat mga ayat han aton panahon yana nga kinahanglan naton pagburubligan sugad han masunod:

i. An pagpabalik ha normal han balanse han aton ecology

ii. An pagpanalipod han aton kalibungan

iii. An pagtanum hin damo pa nga kakahuyan ug hin mga tanaman ha aton palibot

iv. An pag-recycle han mga butang nga aton adlaw-adlaw nga ginagamit

v. An paggamit hin mga klase hin enerhiya nga diri nakakahatag hin polusyon ha aton kalibungan

vi. An pag-iban hin paggamit han aton mga ginkukuhaan hin enerhiya sugad han elekrisidad, krudo, ug iba pa pinaagi hin pag-ukoy hin simple nga mga kinabuhi

 

Pangatapusan

Ini nga ikatolo ka-tuig nga aton pagdumdum han Yolanda in diri unta magdara ha aton hin mga pagpasibaya. Kinahanglan mag-aghat ini ha aton hin dugang pa nga kaandam ug kama-binantayon han mga tigaman han panahon nga inupdan hin responsable ug igo nga paghibaro han mga butang. Sanglit gin-aabi-abi ko kamo hin pamati han mga notisya tikang han mga opisyal nga mga buhatan sugad han PAGASA mahiunong han lokasyon, agi-anan, kusog, ug ginbabana-bana nga epekto han mga bagyo, mga dulok o storm surges, ug iba pa nga mga kalamidad ug mga kadelikadohan. Sugad hit pakig-gyera nga waray mas malabaw pa kontra hit pagin madinaugon, ha panahon hit kalamidad, waray mas mahitatanding pa kontra hit pagin pirmi-andam.

 

An Birhen Maria, aton Iroy, pag-ampo unta para ha aton agud gawson kita han Dios ha ngatanan nga mga karat-an.

 

Dida han Ginoo,

 

+CRISPIN B. VARQUEZ, DD

Obispo han Borongan

Leave a Reply